Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Twenty4, Olieslagweg 148, 7521 JG te Enschede.

Wij vinden uw privacy belangrijk
Twenty4 wonen is een bedrijf waar veiligheid centraal staat en daarom wil Twenty4 wonen ook veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Door middel van deze pagina willen wij iedereen van wie Twenty4 wonen gegevens verwerkt op de hoogte brengen van waarom deze gegevens worden verwerkt en welke rechten hier aan verbonden zijn.

De reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dit geoorloofd is op basis van artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (beter bekend als de AVG). Dit betekend dat deze verwerking ofwel noodzakelijk is ofwel dat wij uw expliciete toestemming daarvoor hebben.

Doel van de gegevensverwerking
Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor een bepaald doel. Dit doel moet welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevensverwerking mag niet onverenigbaar zijn met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Doelstellingen cliënten
De doelstellingen van de persoonsregistratie waarop dit reglement van toepassing is, zijn:

– Een goede uitvoering van de zorg-, hulp- en dienstverlening die door de organisatie wordt verleend;
– Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de organisatie;
– Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
– Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de cliënt met de cliënt dan wel met diens zorgverzekeraar;
– Het verantwoorden van de organisatie aan de ziektekostenverzekeraars en aan de overheid conform dit reglement, de van kracht zijnde wettelijke verplichtingen;
– Het evalueren en onderzoeken van de zorg-, hulp- en dienstverlening.

Doelstellingen medewerkers
De doelstellingen van de persoonsregistratie waarop dit reglement van toepassing is, zijn:

– Een goede uitvoering van personeelsbeleid die door de organisatie wordt uitgevoerd;
– Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de organisatie;
– Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
– Het financieel afhandelen van salaris en overige vergoedingen;
– Het verantwoorden van de organisatie aan de ziektekostenverzekeraars, uitvoeringsinstanties, belastingdienst en aan de overheid conform dit reglement, de vigerende voorschriften en wettelijke verplichtingen;
– Het evalueren en onderzoeken van personeelsbeleid en arbeidsmarktontwikkelingen.

De verantwoordelijke zal geen persoonsgegevens opnemen of bewaren voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

Grondslagen voor de gegevensverwerking
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van de voorwaarden is voldaan:

– De betrokkene heeft ondubbelzinnig toestemming verleend;
– De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
– De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht;
– De verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
– De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Kwaliteit van de gegevensverwerking 
De gegevens moeten gelet op het doel waarvoor ze worden verwerkt:

– Niet bovenmatig;
– Toereikend;
– Ter zake dienend;
– Juist en nauwkeurig zijn.

Opgenomen gegevens 
De persoonsregistratie(s) kan/kunnen ten hoogste de volgende gegevenscategorieën bevatten:

– Personalia/identificatiegegevens;
– Financieel/administratieve gegevens;
– Gezondheidsgegevens.

Bijzondere gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging mogen alleen worden geregistreerd wanneer de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Privacy op de website
Twenty4 wonen respecteert de privacy van alle bezoekers aan de website. De enige informatie die verzameld en bewaard wordt wanneer u onze website bezoekt, is het adres van de computer waarmee u onze website bezoekt, het type en de door u gebruikte browserversie, de bezochte pagina’s en de datum en het tijdstip van uw bezoek. Deze informatie wordt gebruikt voor evaluatie en verbetering van de website.

Bewaartermijn
Twenty4 wonen verwijdert uw persoonsgegevens op het moment dat het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Twenty4 wonen bewaart uw gegevens uitsluitend langer, indien dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Doorsturen naar derden In beginsel zal Twenty4 wonen geen persoonsgegevens doorsturen naar derden als dit niet noodzakelijk is. Twenty4 wonen doet dit alleen als dit nodig is ter uitvoering van haar taken. Indien Twenty4 wonen uw gegevens doorstuurt naar een derde zal Twenty4 wonen rekening houden met de toepasselijke wetgeving. Twenty4 wonen zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketing doeleinden.

Wijzigingen Twenty4 wonen kan deze privacyverklaring zonder aankondiging wijzigen. Indien wij deze privacyverklaring wijzigen, dan zal die gewijzigde versie op deze pagina staan. Het is raadzaam deze pagina in de gaten te houden voor eventuele veranderingen.

Vragen en contact functionarisgegevensbescherming Voor eventuele vragen en/of klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming via : brekvoort@me.com. Wij zullen ons best doen om vragen goed en duidelijk te beantwoorden en klachten zo goed mogelijk op te lossen.

Laatst gewijzigd op: 11 Juni 2020